Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Alaca > Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Alaca Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Advocatenkantoor Alaca, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

 

1.2. De toepassing van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2: DE OPDRACHT

 

2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard doorAdvocatenkantoor Alaca . Dit geldt ook, indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID

 

3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Advocatenkantoor Alaca leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Alaca wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Advocatenkantoor Alaca komt. Ook indien de advocaat een opdracht geweigerd heeft en daaruit schade mocht zijn voortgevloeid, is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Alaca beperkt tot de in dit artikel bedoelde bedragen. Iedere vordering van de cliënt jegens Advocatenkantoor Alaca vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

3.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 

4.1. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Alaca tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Advocatenkantoor Alaca ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Advocatenkantoor Alaca in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

 

4.2. Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Alaca dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Advocatenkantoor Alaca in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Advocatenkantoor Alaca en haar Stichting Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Alaca verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN

 

5.1. Advocatenkantoor Alaca is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Advocatenkantoor Alaca in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Advocatenkantoor Alaca is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Advocatenkantoor Alaca ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 6: TARIEVEN

 

6.1. Advocatenkantoor Alaca heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Advocatenkantoor Alaca enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

 

Artikel 7: DIVERSE ONDERWERPEN

 

7.1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

 

7.2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, de volledige overeenkomst tussen Advocatenkantoor Alaca en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

 

7.3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

 

7.4. Advocatenkantoor Alaca is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard, indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

 

7.5 Ingeval van vakanties, ziekte en eventuele overige verhinderingen wordt het kantoor van Advocatenkantoor Alaca waargenomen door een advocaat, werkzaam bij een andere advocatenkantoor. De opdrachtgever zal tijdig worden geïnformeerd omtrent het advocatenkantoor, dat wordt ingeschakeld ten behoeve van de waarneming.

 

Artikel 8: GESCHILLEN

 

8.1. Het kantoor van Advocatenkantoor Alaca neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in eerste instantie in een interne klachtenprocedure, daarna is arbitrage mogelijk, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Wanneer Advocatenkantoor Alaca er niet in slaagt eventuele klachten over de dienstverlening tot een oplossing te brengen dan kan de cliënt de klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De klachtenregeling van Advocatenkantoor Alaca is te vinden op de website www.sanliadvocatuur.nl.

 

8.2. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door Advocatenkantoor Alaca aan de cliënt te verzenden opdrachtbevestiging.

 

Artikel 9: TOEPASSELIJK RECHT

 

9.1. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Advocatenkantoor Alaca wordt beheerst door het Nederlandse recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de cliënt en Advocatenkantoor Alaca, onverminderd het in artikel 8 bepaalde.